Duurzaam toerisme

De Groene Vakantiegids stelt zich ten doel duurzaam toerisme in het landelijk gebied van Europa te stimuleren. De term duurzaam heeft betrekking op ons gedrag in het (verantwoord) gebruik van schaarse, natuurlijke hulpbronnen én menselijk kapitaal. De Groene Vakantiegids definieert duurzaam toerisme als volgt:

  • De tijdsbesteding van de duurzame recreant is gericht op de beleving van de natuurlijke omgeving en de specifieke authenticiteit van een streek; de recreant met ‘een groen hart’ onthoudt zich van activiteiten die schadelijk zijn voor mens, dier en plant, natuur- en cultuurlandschap, het karakter van de streek en de leefomgeving.
  • Bij de ontwikkeling van toerisme speelt voorlichting over natuur en milieu aan ondernemers en recreanten een belangrijke rol.
  • De toeristisch-recreatieve ondernemer wil, door het duurzaam beheer van zijn bedrijf, een actieve bijdrage leveren aan de bescherming van zowel de leefomgeving als de natuur en het landschap. En zet zich in voor de instandhouding of vergroting van de biologische diversiteit. Indien van toepassing wordt ook een bijdrage geleverd aan duurzaam landgebruik: biologische of andere natuurlijke vormen van landbouw.
  • Toeristische activiteiten tasten de natuur, het landschap en de unieke sfeer van de streek niet aan en dragen zelfs bij aan behoud van natuur, landschap en cultureel erfgoed. Dit kan betekenen dat de ontwikkeling van het toerisme moet passen in een regionaal beleidsplan voor duurzaam toerisme dan wel een regionaal plan voor duurzame plattelandsontwikkeling.
  • Er worden zoveel mogelijk activiteiten ontwikkeld in samenwerking met de plaatselijke bevolking en de gegenereerde inkomsten komen ten goede aan zoveel mogelijk mensen in de lokale gemeenschap.
  • Toeristische initiatieven houden rekening met de ecologisch verantwoorde draagkracht van een streek. Ze zijn meestal kleinschalig en richten zich op een optimale spreiding van het toerisme; zowel geografisch als in tijd.


De Groene Vakantiegids is een initiatief van de Stichting ECEAT, een internationale organisatie die gespecialiseerd is in het bevorderen van duurzaam toerisme. ECEAT meent met Groene Vakantiegids een bijdrage te kunnen leveren aan een beter plattelandsmilieu, duurzaam landgebruik en behoud van waardevolle cultuur- en natuurlijke landschappen in Europa. Door de extra inkomsten uit het toerisme worden eigenaren van kleinschalige accommodaties in staat gesteld prachtige natuur- en cultuurlandschappen in stand te houden. Hoe verschillend de accommodaties ook zijn, altijd staat voor gasten de beleving van de natuur, de rust en de ruimte centraal.

Duurzame accommodaties
Alle accommodaties, zoals logies, vakantiewoningen, kampeerterreinen en groepsverblijven worden door ECEAT geselecteerd op een milieu- en gastvriendelijke bedrijfsvoering en moeten voldoen aan minimale comfort- en duurzaamheidscriteria. Voor vakantieverblijven en recreatieve activiteiten is een aantal keurmerken beschikbaar, die aangeven of een bedrijf aan bepaalde minimale duurzaamheidscriteria voldoet.

Op deze website treft u desalniettemin ook een aantal accommodaties aan zonder certificaat voor duurzaam toerisme of biologische landbouw. Toch kunnen zij wel verantwoord ondernemen, ook al is het dan niet officieel getoetst aan criteria van een certificerende organisatie. Groene Vakantiegids maakt melding van deze accommodaties. Die liggen soms in bijzondere, beschermde gebieden met een eigen reglement voor verantwoord beheer en voldoen in elk geval aan één of meer criteria zoals hieronder (zie onder: ECEAT Duurzaamheidserkenning) weergegeven, ook al zijn het misschien niet altijd de kerncriteria. Groene Vakantiegids gaat hierbij uit van een groeimodel waarbij accommodaties een inspanningsverplichting aangaan om op meer van onze criteria te scoren, waardoor zij in de toekomst wel de boerenzwaluw van ECEAT of een ander keurmerk toegekend kunnen krijgen. Uiteraard laten wij geen accommodaties toe tot de Groene Vakantiegids die niet aan onze minimale duurzaamheidsdoelstellingen voldoen.